Reguleringsbestemmelser for Rustseter

Reguleringsplan for Rustseter – Rusthøgda ble godkjent av kommunestyret i Rollag kommune 14.12.2012, sak 88/12, med reguleringsendring for adkomstveg for tomtene 29-32 som ble godkjent 06.06.2017.

Reguleringsbestemmelsene er bindende for utbygging av hyttefeltet. Utdrag av bestemmelser som gjelder for hyttetomtene:

Alle terrenginngrep skal gjøres så små og skånsomme som mulig. Alle rør og kabler skal følge veg der dette er mulig, eller legges i felles grøfter. Når bygge- og anleggsarbeider er ferdig skal uteareal ryddes og settes i stand så snart som mulig. Det er ikke tillatt med omfattende terrengarbeid på tomter.

Ved byggesøknad må det foreligge detaljert situasjonsplan som viser plassering av hytte med høyde og møneretning, parkeringsløsning samt eventuelt anneks og annen disponering av tomta. Tomter som er brattere en 1:6 må ha tverrprofil eventuelt 3D-modell som viser planlagt utnytting av tomta med tilpasning av anlegg og bygninger til terrenget med skjæringer og fyllinger. Fargebruk på bygninger skal framgår av byggesøknad.

For bygging av hytter gjelder: Byggestil skal ha utgangspunkt i lokale byggetradisjoner fra Numedal eller fra norske hyttetradisjoner. Fasadene bør ha oppdelte vinduer, store vindusflater bør unngås. Bygninger skal oppføres i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 – 29°. Hovedmøneretning skal normalt følge høydekurvene i terrenget. Som taktekkingsmateriale skal det benyttes torv, skifer eller tre. Blanke takflater tillates ikke. Det skal benyttes farger i mørke eller tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke.

Enkeltbygg kan være opp til 150 m2 bebygd areal (inkludert terrasse). Samlet areal for bygninger på den enkelte tomt er 175 m2. I tillegg kommer oppstillingsplass for to biler på 35 m2. Synlig grunnmur skal ikke være høyere enn 75 cm. Gesimshøyde skal ikke være høyere enn 3,5 m og mønehøyde skal ikke være høyere enn 6,0 m. Tomter som har en framtredende plassering i terrenget skal ikke ha mønehøyde høyere enn 5,0 m. Dette gjelder tomtene 8, 19, 20, 46 og 48. Disse tomtene er markert med 5,00 på plankartet.

Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Det kan settes opp gjerde rundt inntil 1/3 av hver tomt eventuelt rundt grupper av hytter. Flaggstenger tillates ikke. Det skal være tilstrekkelig stengsler eller hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger.

Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg.

Plankart for Rustseter (Klikk på kartet for å se det i større målestokk)