Salgsoppgave for tomter i Rustseter hytteområde

Salgsoppgaven inneholder detaljert informasjon om Rustseter hytteområde og er vedlegg til salgskontrakt. Tomtene er godkjent i reguleringsplan for Rustseter – Rusthøgda, godkjent av kommunestyret i Rollag 14.12.2012 sak 88/12 med endring godkjent 06.06.2017.

Tomter lagt ut for salg Tomt nr 1 – 47 i reguleringsplan for Rustseter – Rusthøgda (se «tomteoversikt med priser» for ledige tomter).
Tomtenes areal Tomtestørrelse ligger mellom 920 m2 og 1800 m2 i hht. reguleringskart. Areal for den enkelte tomt framgår av plankart og prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.
Tomtenes beliggenhet og beskaffenhet Tomtene ligger i høydelag 805 til 875 moh. De fleste tomtene ligger i en østvendt li. Vegetasjonen i noen av tomtene er gjennomhogd skog. Tomtene beskaffenhet består av morenemasse.
Tomtepriser Fra 725.000 til kr. 1.200.000 for tomt. Det framgår av salgsoppgaven hva som er inkludert i tomtepris.
I tillegg til tomtepris vil det påløpe: Gebyr for oppmåling og fradeling av tomt med kr. 18.730 (2021), dokumentavgift til staten på 2,5% av tomtepris, tinglyst skjøte og panteobligasjon, samt panteattest.
Type eiendom Selveiertomter godkjent til fritidsbebyggelse i reguleringsplan.
Tomter kan også vurderes for feste.
Vegbeskrivelse Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km til Veggli sentrum. Ta til venstre rett etter bensinstasjonen (YX) midt i sentrum. Følg skilting mot Vegglifjell Skisenter. Vegbom etter 6 km. Ta til høyre mot Persbu 2,2 km etter vegbom. Følg hovedveg videre 1,1 km. Ta av til venstre før bro over Persbuåe, følge vegen Persbustubben ca. 400 m til starten av Rustseter hytteområde.

For adkomst 19-20 og 46-47: Følg hovedveg 4,0 km rett fram etter vegbom ved innkjøring til Vegglifjell. Ta til høyre mot Rusthøgda (bomveg). Etter 700 meter ligger tomt 46 og 47 på hver side av vegen. For å komme til tomtene 19 og 20 følges hovedveg gjennom Rusthøgda hytteområde helt til vegens ende, 1,8 km etter avkjøring til Rusthøgda. Da har vegen gjort en 180 grader sving ned lia mot høyre.

Veger Det er asfaltert fylkesveg 5 km fra Veggli sentrum opp mot Vegglifjell. Herfra er det privat veg. Vegavgift er for 2021 kr. 70,- for enkelttur, årskort koster kr. 1000,-. Årskort for bil nr to i samme husstand koster 500,- kr. Ved innkjøring til Vegglifjell er det elektronisk, videoovervåket bom på vegen. Årskort kan kjøpes på bensinstasjonen i Veggli. Intern adkomstveg er organisert som privat veglag med egen årsavgift for vedlikehold og brøyting av veg til selvkost. Årlig veiavgift betales fra overtakelse av tomta.
Standard på tomter Tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt salgskontrakten framgår det hvilke regler som gjelder for oppføring av hytte.
Strøm Det bygges ut fordelingsnett for strøm til alle tomter i Rustseter hytteområde. I salgsprisen er det inkludert strømkabel fram til fordelingsskap nær tomtegrense. Det er ingen ekstra tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag elverk.
Fiber Det er planlagt for utbygging av fibernett for optisk bredbånd med lysets hastighet og tilnærmet ubegrenset kapasitet. I salgspris inngår trekkerør for fiberkabel fram til fordelingsskap nær tomt.
Vann og avløp Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS som er 51 % eid av Rollag kommune. I salgspris er vann- og avløpsledning inkludert fram til kum nær tomtegrense. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg ved innkjøringen til Vegglifjell. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS. For tiden er årsavgift på kr. 6.000 + 25 % mva.
Skiløyper og lignende fellesgoder Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling av kr. 1250,- (indeksreguleres hvert 5. år) til foreningen Vegglifjell Friluftslag som har grunneiere, hytteeier-foreninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øre-merkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellestiltak i hytteområdene på Vegglifjell og prioriteres av styret i Friluftslaget. Tomteselger har bundet seg til å investere 15 % av salgspris for tomt til investeringer i ikke-kommersielle fellestiltak på Vegglifjell, slik som alpinsenter, skiløyper, skistadion og lignende. Vegglifjell Friluftslag forvalter 5 % av salgssummen og Vegglifjell Infra SA forvalter 10 % av salgssummen.
Bygging av hytte Det er byggeklausul med den lokale hytteleverandøren Lende AS.
Kommunale avgifter Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht. gebyrregulativ som fastsettes årlig. Det er p.t. ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter.

Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 1285 (2021), som betales året etter at byggetillatelse er gitt. Søppelboder står utsatt ved Vegglifjellveien.

Kommunale gebyrer Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 14.908 (2021).
Eiendomsskatt Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2021 er skattesats fastsatt til 3,5 promille av markedsverdi.
Diverse Informasjon om hyttefelt og Vegglifjell fås ved henvendelse til bla. grunneierne. Mye informasjon om Vegglifjell finnes på nettsiden www.vegglifjell.no som eies av Vegglifjell Friluftslag.

Fra Rustseter er det 3,2 km langs bilveg til Veggli Fjellstua og 5,2 km til Vegglifjell Skisenter og Killingdalen Skistugu. Det er 10 km med bil til Veggli sentrum med bensinstasjon, butikker, bank- og post-tjeneste, byggevarehus, kafeteria og bakeri mv. Det er sommeråpen veg fra Vegglifjell til Tinn kommune i Telemark. Fra Rustseter er det 60 km til Rjukan sentrum.

Heftelser på tomt Følgende heftelse følger tinglyst på alle tomter:
«Det påhviler hjemmelshaver av gnr. X, bnr. Y i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr.998 595 185.»
For øvrig leveres tomtene fri for pengeheftelser.
Kjøpekontrakt Kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med tomtesalg blir ivaretatt av advokat eller eiendomsmegler. Det vil bli avholdt møte mellom kjøper, selger og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt. Standard kontraktsutkast kan fås ved å kontakte grunneier  jf. kontaktinformasjon nedenfor.
Overtakelse Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut.
Oppmåling Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr for fradeling og oppmåling på kr. 18.730 kr (2021) kommer i tillegg til tomtepris.
Konsesjon Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 5 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.
Visning Visning av tomter skjer etter avtale med utbygger Lende AS, tlf. 957 08 789 (Vegard Eriksen).

Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf.
Avhendingsloven § 3-9.

Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplan og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.